مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Builder Basic -

10GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
1 Hosted Website

Builder Pro -

20GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
10 Hosted Website

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.237.183.249) وارد شده است.