مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
KVM 1GB US - 1 CPU
1GB RAM
75GB SSD
2 x IPv4
3TB Transfer
1Gbps Port Speed

cPanel KVM 8GB - 6 CPU
12GB RAM
180GB SSD
1x IPv4
10TB Transfer


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.237.183.249) وارد شده است.